ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1./ Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

A Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati, szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatásokat vesz igénybe a Megbízottól. A szájsebészeti és fogtechnikai szolgáltatást közvetített szolgáltatásként nyújtjuk. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó valamennyi eseti megbízási szerződés létrejöttére, teljesítésére, és az eseti megbízási szerződésekből eredő igények érvényesítésére.

2./ Az eseti megbízási szerződés létrejötte:

2.1. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújt térítéses fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatásokat, ezért a Megbízott rendelőjében kifüggesztett, nyilvános honlapon (www.profident.com) is elérhető mindenkor hatályos árlista minősül árajánlatnak. Megbízott írásbeli árajánlatot csak külön kérés esetén ad, a szerződési ajánlata a Megbízóval történt közlésétől számított 30 napig köti. Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti.
2.2. Az eseti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését megelőzően az anamnézis lapot aláírja, vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, illetve amikor Megbízó megrendelését Megbízott, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja. Az anamnézis lap aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti.
2.3. A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott írásban visszaigazolta.
2.4. Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. A Megbízó kezelések megkezdését megelőzően köteles megadni a Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, TAJ számát, vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megbízó az anamnézis lap aláírásával és/vagy a jelen ÁSZF aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, illetve a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő kezeléséhez hozzájárul. A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak – jelenleg a 1997. évi XLVII. Törvényben foglaltaknak megfelelően – betartani.

3./ A kezelések megkezdése:

3.1. Az első konzultáció alkalmával, a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez panoráma röntgenfelvétel vagy 3D tomográfiás felvétel készítése válhat szükségessé. Ha a Beteg rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát.
3.2. Az első konzultáció és a kezelésiterv-készítés ingyenes (térítésmentes), amennyiben a kezelést a Megbízó megszakítás nélkül megkezdi és folytatja. Ha a kezelés nem folytatódik, a konzultációért és a röntgenfelvételekért a Megbízott a mindenkor érvényes árlistában rögzített díjakat számítja fel. Ha a Megbízó a kezelést (kezelési sorozatot) egy későbbi időpontban megkezdi, vagy folytatja, a Megbízott a konzultációs díjat, illetve a röntgenfelvétel díját a következő alkalommal fizetendő díjból levonja.
3.3. A Megbízó hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Megbízott – választása szerint – jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a kezelési terv módosítására.

4./ A felek jogai és kötelezettségei:

4.1. Megbízott a kezelési tervet orvosilag indokolt esetben jogosult bármikor módosítani. A módosításokról és azok okairól a Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, és új kezelési tervet készíteni.
4.2. Megbízott a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.
4.3. A kezelések során a Megbízó – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), illetve a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles megbízási díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.
4.4. A Profident Fogászati Rendelő fenntartja magának az a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Megbízottal szemben.
4.5. A Megbízó a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 3 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (email, telefax, illetve levél útján). Amennyiben a Megbízó lemondási kötelezettségét késve, vagy egyáltalán nem teljesíti, köteles 5.000.- Ft/alkalom lemondási díjat fizetni. A Megbízó felelős a kezelés bármely érdekkörébe eső okból történő okból történő elmaradásáért, és az ebből eredő többletköltségekért (pl. szállásfoglalás elkésett lemondása esetén) kivéve, ha szakorvosi igazolással bizonyítja, hogy a kezelésen betegség miatt nem tudott megjelenni.
4.6. A Megbízott fenntartja magának az a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Megbízott köteles a változtatásról a Megbízót haladéktalanul tájékoztatni.
4.7. A Profident Fogászati Rendelő bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait az Ön értesítése nélkül, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más törvényen alapuló követelmény miatt, illetve amelyek nem befolyásolják lényegbevágóan a szolgáltatás természetét vagy minőségét.
4.8. A Profident Fogászati Rendelő erre vonatkozó írásbeli kérés esetén segítséget nyújt a Megbízó utazásának, illetve a szállásának megszervezésében. Ilyen közreműködés esetén a szolgáltatási szerződés közvetlenül a Megbízó és a harmadik személy között jön létre, és a fogászati, szájsebészeti valamint fogtechnikai szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó szolgáltatásokért a Megbízott semmilyen  felelősséget nem vállal.

5./ Megbízási díj, fizetési feltételek:

5.1. A kezelések ellenértékeként a Megbízó a Profident Fogászati Klinikán kifüggesztett, nyilvános honlapon (www.profident.com) is elérhető mindenkor hatályos árlista szerint kalkulált, vagy az egyedi árajánlatban rögzített megbízási díjakat köteles fizetni a Megbízottnak. A felek által jelen szerződés aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül Megbízott jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb Megbízói igények teljesítéséből származó többletköltségeket, továbbá jogosult a kiemelt anyagok árváltozásainak hatását is érvényesíteni. Megbízott ezen kívül jogosult érvényesíteni mindazon többletköltségét, amelyek abból adódóan merülnek fel, hogy Megbízó a jelen szerződési feltételek szerint valamely együttműködési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget.
5.2. A megbízási díj a kezeléseket követően azonnal, készpénzben esedékes. Fogtechnikai munka esetén a Megbízó a megrendelt munka megkezdésekor köteles a teljes díj ötven (50) százalékát előleg címén kifizetni. A fennmaradó 50 százalék a kész munka (fogmű) átadásakor azonnal esedékes.
5.3. A Megbízott lehetővé teszi a bankkártyával történő azonnali fizetést, de bankátutalást, illetve csekket nem fogad el. Amennyiben a kezelést a Megbízó valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a recepción a kezeléseket megelőzően jelezni. A Megbízott csak a hivatalos honlapon (www.profident.com) felsorolt, Megbízottal szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést. Kérjük, jelezze a recepciónál, ha valamely partnerünk ügyfele. A Megbízott angol fontot (GBP) illetve eurót (EUR) is elfogad, a fizetést megelőző napon érvényes MNB árfolyamnak megfelelő középárfolyamnak megfelelő összegben.
5.4. Ha egy kezelési napon a Megbízó a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Megbízó a kezelést követő 14 napon belül járulékmentesen rendezheti. A 14 nap türelmi idő elteltét követően a Megbízott az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesíti, és ennek járulékos költségeit a Megbízóra hárítja.
5.5. Késedelmes fizetés esetén Megbízott jogosult:
a. évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására,
b. a tartozások megfizetéséig a teljesítés felfüggesztésére, és a birtokában lévő ingóságokon a törvényen alapuló zálogjogának érvényesítésére (Ptk. 397. § (2) bek),
c. az esedékességet követő 15 nap letelte után a szerződéstől való elállásra, és az ebből fakadó igények érvényesítésére.
Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a Megbízott a zálogjoggal biztosított követelését a zálogtárgyból a Ptk. 499. § (4) bekezdésében leírt eljárással, tehát más zálogjogosultakat megelőzően, bírósági eljárás nélkül, a kereskedelmi forgalomban való értékesítéssel közvetlenül kielégíthesse.

6./ Garancia (jótállás):

6.1. A Profident Fogászati Centrum Kft. (Megbízott) a pácienseinek (Megbízó) nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a fogtechnikai munkákra (koronák, hidak, fogsorok) 2 év, a tömésekre és kisebb restauratív munkákra fél év, fogpótlásokra 2 év, az implantátum anyagára 10 év garanciát nyújt. A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a koronával/híddal ellátott fogak későbbi gyökérkezelésére, a páciens szervezetének természetes reakciói, a rendeltetésellenes használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.
6.2. A Megbízott mentesül a jótállási kötelezettsége alól:
– ha a páciens nem jelenik meg évente legalább egyszer kontrollvizsgálaton,
– ha a páciens elhanyagolja a szájhigiéniáját,
– ha a páciens nem követi a fogorvos utasításait (például a páciens nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
– ha a páciens a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést vagy fogtechnikai munkát,
– ha a kivehető fogpótlását, mint a részleges lemezes fogpótlásokat vagy a teljes lemezes fogpótlásokat a páciens nem gondozza megfelelően,
– ha az íny visszahúzódik, vagy a csont leépül,
– ha a páciens dohányzik,
– ha a páciens rövid idő alatt nagy súlyveszteséget, vagy nagyfokú hízást szenved el.
6.3. A jótállás által fedezett károk és költségek:
Fogtechnikai (laboratóriumi) hiba esetén – a jótállási feltételek teljesülése esetén – a Megbízott köteles a kijavítással/ kicseréléssel kapcsolatos minden fogászati és fogtechnikai költséget fedezni. A kijavítás/kicserélés helye a Megbízott mindenkori székhelye (rendelője); a jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére. Nagyobb restauratív munka (például egy hídkészítés) esetén a Megbízó köteles a megfelelő okklúziót (harapást) kontroll útján ellenőriztetni.

7./ Reklamáció:

7.1. Megbízó esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően haladéktalanul írásban közölni a Megbízottal az alábbi címeken: Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a Profident Fogászati Rendelő irodáját a +36-1-342-2546-os telefonszámon, vagy küldjön e-mailt, a [email protected] címre.
7.2. Megbízó a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a Megbízott rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel.
Amennyiben a Megbízó minőségi kifogása alapos, a Megbízott a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Megbízó által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.
7.3. Ha a 6.1.-6.2. pontban részletezett okokra tekintettel a Megbízott a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Megbízott reklamációt nem fogad el.

8./ Vegyes és záró rendelkezések:

8.1. Felek a jelen szerződésből származó jogvitáik eldöntésére a Pp. 41.§-a alapján kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve – megyei bíróság hatáskörébe tartozó per esetén – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
8.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.