Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A SZOLGÁLTATÓ:

Profident Fogászati Centrum Kft. (1075 Budapest, Károly krt. 1. galériaszint I3. ajtó, Cg: 01-09-265892; Adószám: 10863310-1-42) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: ESZ) megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

1) A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl.: ún. ANAMNÉZIS lappal, beteg tájékoztatóval stb.).

2) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(ok), szakasszisztencia, közreműködő(k), más egészségügyi szolgáltató(k), szabadfoglalkozású orvos(ok), önkéntes segítő(k), a közreműködő további közreműködője, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

3) Az ESZ aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

4) A Szolgáltató a szolgáltatások díjait, anyagköltségét az ESZ tartalmazza. Ennek hiányában a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és a rendelőiben nyomtatott formában elérhető.

5) Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata (és különösen a díj- és anyagköltségek) annak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek.
Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.

6) A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl.: kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

7) A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni:

a)    a szolgáltatások díját a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg köteles Megrendelő hiánytalanul megfizetni Szolgáltató részére.

b)  fogtechnikai munka esetén a Megbízó a megrendelt munka megkezdésekor köteles a teljes díj ötven (50) százalékát előleg címén kifizetni. A fennmaradó 50 százalék a kész munka (fogmű) átadásakor azonnal esedékes. A műtéttel járó kezelések (implantációs beavatkozások, csontpótlás, sinus lift stb.) díját a kezelést megelőzően kell megfizetni.

8) Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték.

9) A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, online bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén tájékoztatja Megrendelőt.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

10) A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

11) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁLTALÁNOS ANAMNÉZIS elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

12) A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

13) A Szolgáltató a Rendelő(k)ben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.

14) Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki:

a)    más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére,

b)    úti- és szállásköltség térítésre

c)    a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15) Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

a)    fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;

b)    megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

i) nem tartja be az orvosi utasításokat;

ii) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;

iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

16) A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.

17) Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
 • koronás fogak későbbi gyökérkezelésére
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait
 • a Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl.: fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.
 • a fogmű, fogpótlás elvesztése esetén
 • páciens szervezetének természetes reakcióiból eredő panaszokra (pl.: allergia), páciens szervezetének betegségeire
 • a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy évente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg
 • a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl.: gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
 • ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
 • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel; vagy fogvédő sín használatára vonatkozó javaslat ellenére a páciens azt nem használja)
 • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa, mentális zavara következtében kialakuló panaszok
 • A Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség (pl.: tumor, diabetes, epilepszia, osteoporosis, stb.) esetén és az azokra kapott kezelések (gyógyszerek, chemoterápia, sugárkezelés, stb.) hatásai esetén
 • A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén
 • balesetből vagy küzdő vagy extrém sportokból származó sérülés esetén
 • kopó alkatrészek cseréje esetén pl.: kombi pótlások rögzítő elemei
 • fogsor alábélelés, bruxizmus, progrediáló parodontitis esetén
 • altatáskor a tubus okozta sérülésekre
 • a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát (kivéve a Szolgáltató által meghatározott partnerorvosok, szerződött klinikák)
 • ha panaszát haladéktalanul nem jelenti be, vagy ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére

18) A Megrendelő az előzetesen lefoglalt időpontot legkésőbb 24 órával azt megelőzően díjmentesen tudja lemondani/módosítani telefonon vagy e-mailben. Amennyiben a Megrendelő az időpontot a kezelés időpontjához képest 24 órán belül mondja csak le, illetve előzetes írásbeli lemondás nélkül nem jelenik meg a megbeszélt időpontban, vagy ha megjelenik, de 15 percet meghaladó késéssel érkezik, akkor köteles 5 000 Ft/15 perc rendelkezésre állási díjat megfizetni.

19) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

20) Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék.

Hatály: 2020.12.07. Napjától kezdődően

Profident Fogászati Centrum Kft.
képviseletében:

Horváth Anita Kinga ügyvezető